C C V K

مکان ها

شتر گلو
شتر گلو

شتر گلو


مشاهده
ارگ راین
ارگ راین

ارگ راین


مشاهده
 کویر شهداد(بیابان لوت)
کویر شهداد(بیابان لوت)

کویر شهداد(بیابان لوت)


مشاهده
روستای صخره ای میمند
روستای صخره ای میمند

روستای صخره ای میمند


مشاهده
ارگ بم
ارگ بم

ارگ بم


مشاهده
حمام گنجعلیخان
حمام گنجعلیخان

حمام گنجعلیخان


مشاهده
ضرابخانه گنجعلیخان (موزه سکه)
ضرابخانه گنجعلیخان (موزه سکه)

این موزه در بازار مسگری و ضلع شمالی میدان گنجعلیخان، مکانی که روزگاری به عنوان ضرابخانه از آن استفاده و سکه های عصر صفوی در آن ضرب می شد قرار دارد.


مشاهده
کاروانسرای گنجعلیخان
کاروانسرای گنجعلیخان

کاروانسرای گنجعلیخان کرمان


مشاهده
اکونو موزه بانو بی بی جان حیاتی
اکونو موزه بانو بی بی جان حیاتی

اکونوموزه مشاغل و حرف کرمان قدیم


مشاهده
مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی


مشاهده