گزارش تصویری /بازدیدهای تخصصی هنرمندان و صاحب نظران هنر کرمان از روند برگزاری چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی شهرداری کرمان

گزارش تصویری /بازدیدهای تخصصی هنرمندان و صاحب نظران هنر کرمان از روند برگزاری چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی شهرداری کرمان

گزارش تصویری /بازدیدهای تخصصی هنرمندان و صاحب نظران هنر کرمان از روند برگزاری چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی شهرداری کرمان

bb_9.jpeg

گزارش تصویری

بازدیدهای تخصصی هنرمندان و صاحب نظران هنر کرمان  از روند برگزاری چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی شهرداری کرمان

 

 

ارسال نظر