بازدید دانش آموزان دوره دوم ابتدایی از بافت قدیم شهر کرمان و موزه بانو حیاتی

بازدید دانش آموزان دوره دوم ابتدایی از بافت قدیم شهر کرمان و موزه بانو حیاتی

بازدید دانش آموزان دوره دوم ابتدایی از موزه بانو حیاتی به مناسبت روز کودک

ارسال نظر