فراخوان همکاری

فراخوان همکاری

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان در نظر دارد

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان در نظر دارد در راستای گسترش آموزشهای 

شهروندی مرتبط با حوزه ی شهرداری مانند پسماند و تفکیک زباله ،فضای سبز شهری

، ترافیک و عابر پیاده، مسئولیت پذیری و رعایت حقوق دیگران ،برخی از برنامه های آموزشی 

در سنین کودک و نوجوان را با موسسات و گروه های فرهنگی و هنری دارای مجوز به اجرادرآورد 

لذا موسساتی که تمایل به همکاری در این زمینه دارندمیتوانند 

 پیشنهادات وایده های آموزشی خود را تاریخ 22 شهریور ماه 

 به واحد فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تحویل دهند

ارسال نظر