بهمنيار كرماني (دهقان)

بهمنيار كرماني (دهقان)

بهمنيار كرماني (دهقان) (۱۳۳۴-۱۲۶۸ هـ . ش)احمد بهمنيار در خدمت پدر خردمندش ادبيات فارسي، عربي، فقه، اصول، فلسفه و رياضيات را آموخت

بهمنيار كرماني (دهقان) (۱۳۳۴-۱۲۶۸ هـ . ش)احمد بهمنيار در خدمت پدر خردمندش ادبيات فارسي، عربي، فقه، اصول فلسفه و رياضيات را آموخت. زبان انگليسي و تركي را نيز به خوبي آموخته و در اين ۲ زبان صاحب تحقيق و تاليف است. در سال ۱۲۸۹ روزنامه دهقان را براي اشاعه انديشه هاي ملي خويش منتشر كرد اما به دليل دارا بودن افكار آزادي خواهانه زنداني شد. بعدا در سال ۱۳۰۳ اين روزنامه را در خراسان منتشر كرد

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

ارسال نظر