اطهری کرمانی

اطهری کرمانی

اطهری کرمانی (۱۳۷۷-۱۳۰۵ هـ . ش)

علی اطهری فرزند احمد در سال ۱۳۰۵ هـ . ش در کرمان به دنیا آمد. اشعار وی نخستین بار در روزنامه های کرمان خصوصا روزنامه روح القدس چاپ و مورد توجه قرار داشت. اشعار او شور و سوزی خاص دارد 

  • ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

ارسال نظر