C C V K

افتتاحیه جُنگ‌های شبانه

افتتاحیه جُنگ‌های شبانه

جوان شهر

افتتاحیه جُنگ‌های شبانه دهه سوم جشنواره شهروندی تابستان کرمان بیست بیست

جوان‌شهر همراه با برنامه‌های شاد و مفرح

زمان: شنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۹ تا ۲۴
مکان: بلوار قدس، ترمینال قدیم

ارسال نظر