C C V K

باغ موزه هرندی

درباره مکان

باغ هرندی و ساختمان آن از بناهای جالب توجه دوران اخیر است بانی این باغ عدل السلطان است.این باغ که به مناسبت توقف تاریخی رضا خان در مسیر آخرین سفر تبعیدی اش اهمیت تاریخی یافته است امروزه به موزه باستان شناسی و موزه ساز های سنتی ایران تبدیل شده است.این باغ حدود یکصد سال قدمت دارد.

موقعیت / اطلاعات تماس
گالری تصویر