C C V K

یخدان مویدی

درباره مکان

در گذشته یخدان مویدی خارج از شهر کرمان قرار داشت و بر اثر توسعه شهری اکنون داخل شهر (خیابان شهید کامیاب)جای گرفته است حوضچه های آب در شب های زمستان به وسیله ی آب قنات مویدی پر می شد و پس از یخ بستن قطعه قطعه شده و از دریچه ی یخدان روانه ی چاله می گردید، بعد از پر کردن یخدان در 
آن را مسدود می کردند تا از آب شدن یخ ها جلوگیری شود.

موقعیت / اطلاعات تماس
گالری تصویر