C C V K

گنبد جبلیه

درباره مکان

این اثر ارزشمند تاریخی که تنها بنای ساخته شده از سنگ است قدمت این بنا 8 ضلعی به عصر ساسانیان می رسد . این گنبد به گنبد گبری نیز شهرت دارد گویا قبر یکی از عرفا به نام سید محمد تباشیری نیز در آن واقع شده است افسانه ای است که این گنبد را با ملات شیر شتر ساخته اند تا بنا ترک برندارد . ساختار این بنا ،شاید نشانی از پافشاری معمار و سازنده آن برنشان دادن آگاهی ریاضی خود باشد ،زیرا بنای یاد شده در پایین 8 ضلعی،طبقه دوم 16 ضلعی ،طبقه سوم به گونه 32 ضلعی و سرانجام گنبد دایره ای  آن را به پایان می رساند یعنی دایره از اضلاع بی شمار تشکیل شده است

موقعیت / اطلاعات تماس
گالری تصویر