C C V K

مجموعه وکیل

درباره مکان

وکیل الملک از سال ۱۲۷۵ ه.ق برکرمان حکومت کرد و در زمان فرمانروایی خویش بناهای زیادی در کرمان تعمیر و بنیاد نهاد ِاز آن جمله مجموعه وکیل می باشد که در سال ۱۲۸۷ ه.ق به دستور وی و پسرش مرتضی قلی خان وکیل الملک ثانی این مجموعه ساخته شد که مشتمل بر:بازار، حمام ،کاروانسرا و مسجد می باشد.

موقعیت / اطلاعات تماس
گالری تصویر