C C V K

پویش شهروندی هزارو‌یک‌دست

پویش شهروندی هزارو‌یک‌دست

با هدف حمایت از کارگران روزمزد کرمان

پویش شهروندی هزارو‌یک‌دست

با هدف حمایت از کارگران روزمزد کرمان

 کارگران روزمزد را تنها نگذاریم.

در کارهای روزانه آن‌ها را سهیم کنیم.

با سپردن کارهای روزانه خود ازجمله باغبانی در باغ و باغچه، تمیز کردن کردن مجتمع مسکونی و انجام کارهای بنّایی کوچک وغیره به کارگران روزمزد و زنان سرپرست خانوار که در این ایام شغل خود را از دست داده‌اند، آن‌ها را در این شرایط دشوار تنها نگذاریم.

 

ارسال نظر