C C V K

اتاق جلسات کوثر

اتاق جلسات کوثر
۱۳۹۸/۰۳/۲۳
اتاق جلسات کوثر

این سالن جهت برگزاری انواع کارگاهها ی آموزشی ، جلسات مشاوره و نشست های خبری مورد استفاده قرار می گیرد

با گنجایش 70 نفر مجهز به ویدیو پرژکتور و تخته وایت برد می باشد، این سالن جهت برگزاری انواع کارگاهها ی آموزشی ، جلسات مشاوره و نشست های خبری مورد استفاده قرار می گیرد