شادمانۀ مهربانوی کرمانی

شادمانۀ مهربانوی کرمانی

شهرداری کرمان برگزار می کند

شادمانۀ مهربانوی کرمانی

با 17 ایستگاه ورزشی، تفریحی و سرگرمی

ویژۀ بانوان

مکان: بوستان مادر، بخش بانوان

زمان: ۲۳ مردادماه، ساعت ۱۸ تا ۲۳

ارسال نظر