C C V K

آموزش ایمنی و آشنایی با خدمات آتش نشانی

آموزش ایمنی و آشنایی با خدمات آتش نشانی
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
آموزش ایمنی و آشنایی با خدمات آتش نشانی

با همکاری آموزش و پرورش و دعوت از مدارس سطح شهر