C C V K

آموزش بازیافت و نگهداری از محیط زیست

آموزش بازیافت و نگهداری از محیط زیست
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
آموزش بازیافت و نگهداری از محیط زیست

با همکاری آموزش و پرورش و دعوت از مدارس سطح شهر