C C V K

مطالب

باشگاه شهروندی

با عضویت در باشگاه شهروندی در نزدیکترین مرکز فرهنگی محل زندگی خود می توانید از برنامه های مشاوره، نشست های تخصصی و برنامه های رایگان در حوزه شهروندی، سخنوری، اجتماعی، کاشت گل و گیاه استفاده کنید

مشاهده